webinar register page

Hvordan møtes minoritetsspråklige i offentlige velferdstjenester, og i rettshjelpstilbud?
Til tross for omfattende norske velferdsordninger, er det ingen garanti for at hjelpen når de trengende. I dette seminaret ser vi på språklige minoriteters møte med velferdsstatens systemer. Fokus på barrierer og utfordringer enkelte grupper møter på sin vei i tjenesteapparatet. Seminaret tar utgangspunkt i erfaringer fra det nå avsluttede prosjektet Tøyen rettshjelp, et lokalt lavterskeltilbud for rettshjelp og rettighetsinformasjon til barnefamilier og beboere med minoritetsbakgrunn i ett av landets mest utsatte byområder. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Link-arbeidere i Bydel Gamle Oslo, jusstudenter fra JURK og Jussbuss, advokater fra Fri rettshjelp og samfunnsforskere. På seminaret ønsker vi å diskutere:

• Betydningen av interkulturell kompetanse
• Muligheter og begrensninger i rettshjelpsordningen
• Forholdet mellom offentlige ordninger og frivillighet

Apr 14, 2021 09:00 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Katrine A. Ziesler.